1. უძრავი ქონების კომპანია ვებ გვერდი - „www.samaklero.ge” გიწევთ დახმარებას შესაბამისი კონტაქტებით და მის ხელთ არსებული ყველა სარეკლამო რესურსით თქვენი უძრავი ქონების რეალიზაციაში;

 2. განცხადება უძრავი ქონების დროებით ან სამუდამოდ გასხვისების შესახებ შეიძლება გაკეთდეს როგორც ფასიანი, ასევე უფასო;

 3. ფასიანი განცხადება

  3.1 განცხადება ქვეყნდება მხოლოდ თანხის გადახდის შემდეგ თქვენი კონტაქტებით და დაინტერესების შემთხვევაში მესამე პირი გიკავშირდებათ უშუალოდ თქვენ;

  3.2 განცხადების ვადის ამოწურვის შემდეგ, თუ არ მოხდება თანხის ხელახალი გადახდა ან შეტყობინება მისი რეალიზაციის შესახებ, იგი გადავა ავტომატურად ჩვენს კონტაქტებზე და იმოქმედებს უფასო განცხადების პირობები;

 4. უფასო განცხადება

  4.1 განცხადება ქვეყნდება უვადოდ მასში აღწერილი უძრავი ქონების რეალიზაციამდე ან გარკვეული მიზეზების გამო ამ უძრავი ქონების რეალიზაციის შეჩერებამდე. ორივე შემთხვევაში კომპანია დაუყოვნებლივ უნდა ფლობდეს სრულ ინფორმაციას.

  4.2 განცხადებაში აღწერილ უძრავი ქონების რეალიზაციას ემსახურება კომპანიის საბროკერო განყოფილება;

  4.3 იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიის საშუალებით, კომპანიის ბროკერების მიერ განხორციელდება ფართის მესამე პირის მიერ შეძენა/ქირავნობა, კომპანია იღებს საკომისიოს შემდეგი პირობებით: შეძენის შემთხვევაში - გარიგების ღირებულების 3%, ხოლო ქირავნობის შემთხვევაში - ერთი წლის ქირავნობის საკონტრაქტო ღირებულების 8.5%;

  4.4 უძრავი ქონების სარეალიზაციო/გასაქირავებელი ღირებულება შეიცავს კომპანიის საკომისიოს;

  4.5 იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს მიერ კომპანიისათვის საკომისიო თანხის გადახდისაგან თავის არიდების მიზნით თქვენ დამალავთ თქვენი კუთვნილი ფართის დროებით ან სრულ გასხვისებას კომპანიის მიერ შეთავაზებულ მესამე პირზე, თუმცა რეალურად აღმოჩნდება, რომ ფართის ფაქტიური ფლობა ხორციელდება სწორედ კომპანიის მიერ შეთავაზებული მესამე პირის მიერ, თქვენ ვალდებული ხართ გადაიხადოთ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკომისიო.

 5. ფართის სარეალიზაციო ღირებულების შეცვლის შემთხვევაში, კომპანიას დაუყოვნებლივ უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია ამ ცვლილების შესახებ;
 6. თქვენ პასუხისმგებელი ხართ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე.